Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lancelot 4kids zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Lancelot 4kids zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Lancelot 4kids zijn vrijblijvend en Lancelot 4kids behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lancelot 4kids.

2.3 Lancelot 4kids is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lancelot 4kids dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. Tenzij anders vermeld of overeengekomen.

3.2 Tijdens het bestelproces wordt de hoogte van de verzendkosten en de wijze van verzending aangegeven.

3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door middel van iDEAL. Voor online betalingen worden u géén extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering

4.1 Een bestelling zal in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden, via TNT-post naar het bij bestelling opgegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hierover via e-mail een bericht.

4.2 De door Lancelot 4kids opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.

4.5 Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. Mocht een artikel een leveringtermijn hebben tijdens het bestellen, dan zal het artikel via de normale post verzonden worden zodra deze weer op voorraad is, met uitzondering van de artikelen die een waarde hebben om zodanig als aangetekende post verzonden te worden.

4.6 Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Lancelot 4kids totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Lancelot 4kids heeft voldaan.

5.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de wederpartij over, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 6. Garanties, reclames en retourzending

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om het te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, dien u het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking aan Lancelot 4kids te retourneren, conform de door Lancelot 4kids verstrekte instructies. Door Lancelot 4kids ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt binnen 30 dagen teruggestort op het opgegeven bankrekeningnummer, mits het artikel binnen 7 dagen na ontvangst wordt teruggestuurd naar Lancelot 4kids en dit middels een email wordt aangegeven. 

De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de wederpartij.

6.3. De koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen bekwame tijd schriftelijk aan Lancelot 4kids gemeld te worden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Lancelot 4kids en van het personeel en de producten van Lancelot 4kids voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Lancelot 4kids is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Lancelot 4kids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Lancelot 4kids.

7.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lancelot 4kids, dan wel tussen Lancelot 4kids en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lancelot 4kids, is Lancelot 4kids niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lancelot 4kids.

6.4 Iedere aansprakelijkheid van Lancelot 4kids jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Lancelot 4kids verschuldigd is.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Ingeval Lancelot 4kids ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachttoestand is geëindigd. Indien ze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden. Zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is dan verplicht het reeds geleverde te betalen. 8.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Lancelot 4kids geen invloed kan uitoefenen en waardoor Lancelot 4kids niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.